Stadgar

STADGAR för Svenska Samfundet för Religionshistorisk Forskning,

Antagna vid årsmötet den 8 november 1996 och reviderade 16 mars 2009 samt 20 oktober 2017.

§1.
Svenska Samfundet för Religionshistorisk Forskning har till uppgift att främja religionshistorisk forskning i Sverige och att representera Sverige i International Association for the History of Religions (IAHR) och European Association for the Study of Religion (EASR).

§2.
Samfundet kan vid behov fungera som remissinstans för offentliga utredningar och som samrådsorgan för medlemsorganisationer och enskilda forskare.

§3.
Medlemskap i Samfundet kan vinnas av professorer, docenter, doktorer, licentiater, forskarstuderande, studenter och andra intresserade i ämnena religionshistoria, religionspsykologi och religionssociologi samt av motsvarande kategorier inom andra discipliner som sysslar med forskning som är relevant för dessa ämnesområden.

Vid årsmöte skall förekomma:

 1. val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. val av justeringsperson;
 3. verksamhets- och kassaberättelse;
 4. fråga om ansvarfrihet för styrelsen;
 5. val av styrelse (vartannat år)
 6. val av valberedning (minst ett år före styrelseval);
 7. val av 1 revisorer samt 1 revisorssuppleant;
 8. beslut om årsavgiftens storlek.

Det justerade årsmötesprotokollet skall tillställas styrelse och redaktion inom 1 månad efter mötet.

Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna till handa senast tre veckor före mötet. Till kallelsen skall fogas

 1. dagordning
 2. valberedningens nomineringsförslag (i förekommande fall);
 3. förslag till stadgeändring (i förekommande fall).

§4.
Samfundets styrelseledamöter utgörs av tre personer: ordförande, sekreterare och kassör. Styrelseledamöterna utses för en period av två år med möjlighet till omval för ytterligare högst två perioder. Vid val av styrelseledamöter bör såväl kontinuitet som förnyelse beaktas.

Styrelseledamöterna skall sammanträda minst en gång per år, varvid sammanträdesprotokoll skall föras.

Styrelsen ansvar för att utse en webmaster som ansvarar för SSRFs hemsida.

§5.
Årsmöte hålles varje år på plats som omväxlande förläggs till olika svenska lärosäten där utbildning ges i religionshistoria alternativt i samband med Chaos årliga möten.

§6.
Nominering av kandidater skall göras av en valberedning bestående av tre personer som utses av årsmötet. Valberednings nomineringsförslag skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

§7.

Ändring av dessa stadgar kan ske vid SSRFs årsmöte, förutsatt att förslag inlämnats till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Frånvarande medlemmar kan insända skriftligt votum. För att stadgeändring skall kunna ske krävs en majoritet av 2/3-delar av de närvarande röstar för förslaget.

§8.
Samfundet kan upplösas genom beslut av ett årsmöte på förslag som behandlats så som i §7 sägs och förutsatt att en majoritet av 2/3-delar av de närvarande röstar för  förslaget. Årsmötet skall då jämväl besluta om förfaringssätt med samfundets tillgångar.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s