Om SSRF

Svenska Samfundet för Religionshistorisk Forskning har till uppgift att främja akademisk religionsvetenskaplig forskning i Sverige och att representera Sverige i International Association for the History of Religions (IAHR) och European Association for the Study of Religion (EASR). Samfundet kan vid behov fungera som remissinstans för offentliga utredningar och som samrådsorgan för medlemsorganisationer och enskilda forskare. Medlemskap i Samfundet kan vinnas av professorer, docenter, doktorer, licentiater, forskarstuderande, studenter och andra intresserade i ämnena religionshistoria, religionspsykologi och religionssociologi samt av motsvarande kategorier inom andra discipliner som sysslar med forskning som är relevant för dessa ämnesområden. Tidskriften Chaos är samfundets medlemsskrift. Chaos ges ut två gånger per år och finns både som on-line och tryckt version.

Ämnet religionshistoria har uppstått både i samverkan och i opposition till traditionell kristen teologi något som speglas i hur ämnet har funnit sin roll i de akademiska institutionella strukturerna. I Uppsala är religionshistoria ett ämne inom en teologisk fakultet, i Lund ett ämne vid centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) medan religionshistoria utgör en egen institution i Stockholm, och är ett ämne på en religionsvetenskaplig institution på humanistisk fakultet bl.a. i Göteborg. Vidare så är religionshistoria i likhet med religionsvetenskap på många högskolor tätt knutet till lärarutbildningen vilket ibland också tar sig i uttryck i den forskning som bedrivs inom ämnet.

Religionsvetenskap, Högskolan i Halmstad

Religionsvetenskap, Högskolan Dalarna

Institutionen för religionsvetenskap, Göteborgs universitet

Religionsvetenskap, Karlstads universitet

CTR – Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

Avd. för religionshistoria, Stockholms universitet

Religionsvetenskap, Södertörns Högskola

Religionsvetenskap, Umeå universitet

Teologiska institutionen, Uppsala universitet

Religionsvetenskap, Linnéuniversitetet

Annons